قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی بلیط سفر

خرید بلیط هواپیما از تهران به شیراز

THR
تهران
SYZ
شیراز
٢٩
تیر
شنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


آسمان

اکونومی
3769
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 07:55
شیراز 09:15

350,400 تومان

آسمان

اکونومی
3769
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 07:55
شیراز 09:15

391,800 تومان

ایران ایر

اکونومی
234
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 08:35
شیراز 10:05

569,800 تومان

ایران ایر

اکونومی
234
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 08:35
شیراز 10:05

644,000 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
38
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 09:00
شیراز 10:10

267,300 تومان

ماهان ایر

اکونومی
1089
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 09:30
شیراز 10:50

286,300 تومان

ماهان ایر

بیزینس
1089
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 09:30
شیراز 10:50

615,100 تومان

آسمان

اکونومی
3773
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 13:15
شیراز 14:40

474,400 تومان

آسمان

اکونومی
3773
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 13:15
شیراز 14:40

515,800 تومان

آتا

اکونومی
5623
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 13:50
شیراز 14:50

334,000 تومان

آتا

اکونومی
5623
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 13:50
شیراز 15:10

591,000 تومان

آتا

اکونومی
5623
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 13:50
شیراز 15:10

622,800 تومان

آتا

اکونومی
5623
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 13:50
شیراز 15:10

654,600 تومان

آتا

اکونومی
5702
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 18:35
شیراز 20:05

483,300 تومان

آتا

اکونومی
5702
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 18:35
شیراز 19:55

622,800 تومان

آتا

اکونومی
5702
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 18:35
شیراز 19:55

654,600 تومان

آتا

اکونومی
5702
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 18:35
شیراز 19:55

686,400 تومان

ساها

اکونومی
156
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 19:10
شیراز -:-

378,000 تومان

ساها

اکونومی
156
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 19:10
شیراز -:-

388,000 تومان

ساها

اکونومی
156
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 19:10
شیراز -:-

428,000 تومان

آسمان

اکونومی
3777
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 19:15
شیراز 20:35

598,500 تومان

آسمان

اکونومی
3777
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 19:15
شیراز 20:35

639,800 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
048
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 19:35
شیراز 20:50

400,000 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
48
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 19:45
شیراز 20:55

435,725 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
048
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 19:45
شیراز 21:00

498,000 تومان

ماهان ایر

اکونومی
1087
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 20:00
شیراز 21:30

539,300 تومان

ماهان ایر

اکونومی
1087
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 20:00
شیراز 21:30

564,500 تومان

قشم ایر

اکونومی
1236
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 20:50
شیراز 22:05

455,400 تومان

قشم ایر

اکونومی
1236
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 20:50
شیراز 22:05

516,800 تومان

سپهران

اکونومی
4303
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 21:00
شیراز 22:20

394,700 تومان

آتا

اکونومی
5706
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 23:00
شیراز 00:30

396,000 تومان

آسمان

اکونومی
3779
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 23:50
شیراز 01:15

391,800 تومان

آسمان

اکونومی
3779
 • سیستمی
 • شنبه ٢٩ تیر
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 23:50
شیراز 01:15

433,100 تومان