خرید بلیط هواپیما از شیراز به تهران

{{ adult.toLocaleString('fa')}} بزرگسال
، {{ inf.toLocaleString('fa')}} کودک
، {{ baby.toLocaleString('fa')}} نوزاد
SYZ
شیراز
THR
تهران
٦
اسفند
سه شنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


کاسپین ایر

اکونومی
39
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٦ نفر
شیراز 11:00
تهران 12:10

124,400 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
39
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٦ نفر
شیراز 11:00
تهران 12:10

131,500 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
039
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٤ نفر
شیراز 11:00
تهران 12:15

138,000 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
985
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٤ نفر
شیراز 11:30
تهران 12:50

130,000 تومان

آسمان

اکونومی
825
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 15:10
تهران 16:35

226,600 تومان

آسمان

اکونومی
825
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 15:10
تهران 16:35

259,300 تومان

ایران ایر

اکونومی
3433
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٥ نفر
شیراز 15:25
تهران 17:45

294,200 تومان

ایران ایر

اکونومی
3433
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 15:25
تهران 17:45

336,600 تومان

آسمان

اکونومی
3776
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٧ نفر
شیراز 16:00
تهران 17:25

226,600 تومان

آسمان

اکونومی
3776
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 16:00
تهران 17:25

259,300 تومان

زاگرس

اکونومی
4010
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 18:10
تهران 19:20

203,100 تومان

زاگرس

اکونومی
4010
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 18:10
تهران 19:20

220,000 تومان

فلای پرشیا

اکونومی
7404
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 19:30
تهران -:-

174,600 تومان

فلای پرشیا

اکونومی
7404
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٥ نفر
شیراز 19:30
تهران 20:30

184,400 تومان

فلای پرشیا

اکونومی
Z7404
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ١ نفر
شیراز 19:30
تهران -:-

186,000 تومان

فلای پرشیا

اکونومی
7404
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٢ نفر
شیراز 19:30
تهران -:-

187,920 تومان

فلای پرشیا

اکونومی
7404
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٤ نفر
شیراز 19:30
تهران 20:50

188,000 تومان

آسمان

اکونومی
3785
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 19:45
تهران 21:10

226,600 تومان

معراج

اکونومی
2841
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 20:15
تهران 21:45

226,600 تومان

معراج

اکونومی
2841
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٣ نفر
شیراز 20:15
تهران -:-

228,000 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
6999
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٥ نفر
شیراز 21:20
تهران 22:30

183,000 تومان

کاسپین ایر

اکونومی
6999
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٧ نفر
شیراز 21:20
تهران -:-

187,000 تومان

ایران ایر

اکونومی
429
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 22:25
تهران 23:55

230,600 تومان

ایران ایر

بیزینس
429
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٤ نفر
شیراز 22:25
تهران 23:55

707,600 تومان

ایران ایر

بیزینس
429
 • سیستمی
 • سه شنبه ٦ اسفند
 • ظرفیت ٩ نفر
شیراز 22:25
تهران 23:55

803,000 تومان