قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    شیراز
یکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦

مرتب سازی براساس


کاسپین ایر
038
چارتر

1396/11/29
06:15

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
163,000 تومان

کاسپین ایر
038
چارتر

1396/11/29
06:15

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
163,000 تومان

ایران ایر
426
سیستمی

1396/11/29
06:20

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
273,000 تومان

ایران ایر
426
سیستمی

1396/11/29
06:20

ظرفیت
٩ نفر

بیزینس
432,000 تومان

آسمان
3769
سیستمی

1396/11/29
07:25

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
318,600 تومان

ماهان ایر
4589
سیستمی

1396/11/29
07:30

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
252,100 تومان

ماهان ایر
4589
سیستمی

1396/11/29
07:30

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
282,200 تومان

ماهان ایر
1089
سیستمی

1396/11/29
09:45

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
312,300 تومان

ماهان ایر
1089
سیستمی

1396/11/29
09:45

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
342,400 تومان

آسمان
3773
سیستمی

1396/11/29
13:10

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
318,600 تومان

آتا
5623
چارتر

1396/11/29
14:00

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
208,000 تومان

آتا
5623
سیستمی

1396/11/29
14:20

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
213,300 تومان

آتا
5623
چارتر

1396/11/29
14:20

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
191,000 تومان

آتا
5623
چارتر

1396/11/29
14:20

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
193,000 تومان

آتا
5623
چارتر

1396/11/29
14:20

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
193,000 تومان

آتا
5623
چارتر

1396/11/29
14:20

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
208,000 تومان

ایران ایر
232
سیستمی

1396/11/29
15:45

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
357,800 تومان

ایران ایر
232
سیستمی

1396/11/29
15:45

ظرفیت
٩ نفر

بیزینس
516,800 تومان

زاگرس
4011
چارتر

1396/11/29
16:20

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
208,000 تومان

زاگرس
4011
سیستمی

1396/11/29
16:25

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
216,900 تومان

زاگرس
4011
چارتر

1396/11/29
16:25

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
218,000 تومان

سپهران
4303
چارتر

1396/11/29
19:00

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
288,000 تومان

ایران ایر
424
سیستمی

1396/11/29
19:50

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
273,000 تومان

ایران ایر
424
سیستمی

1396/11/29
19:50

ظرفیت
٩ نفر

بیزینس
432,000 تومان

کاسپین ایر
048
سیستمی

1396/11/29
20:00

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
215,336 تومان

کاسپین ایر
048
چارتر

1396/11/29
20:00

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
198,000 تومان

ماهان ایر
1087
سیستمی

1396/11/29
20:15

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
372,500 تومان

آسمان
3788
سیستمی

1396/11/29
20:20

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
240,200 تومان

آسمان
3788
سیستمی

1396/11/29
20:20

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
263,500 تومان

آسمان
3788
سیستمی

1396/11/29
20:20

ظرفیت
٣ نفر

بیزینس
327,100 تومان

آسمان
3788
سیستمی

1396/11/29
20:20

ظرفیت
٧ نفر

بیزینس
350,400 تومان

قشم ایر
1236
سیستمی

1396/11/29
20:50

ظرفیت
٦ نفر

اکونومی
205,200 تومان

قشم ایر
1236
سیستمی

1396/11/29
20:50

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
225,300 تومان

آسمان
3777
سیستمی

1396/11/29
21:25

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
220,000 تومان

آسمان
3777
سیستمی

1396/11/29
21:25

ظرفیت
٥ نفر

اکونومی
240,200 تومان

کیش ایر
7159
سیستمی

1396/11/29
23:15

ظرفیت
١ نفر

اکونومی
229,400 تومان

کیش ایر
7159
چارتر

1396/11/29
23:15

ظرفیت
٩ نفر

اکونومی
183,000 تومان

آسمان
3779
سیستمی

1396/11/29
23:25

ظرفیت
٣ نفر

اکونومی
199,900 تومان

آسمان
3779
سیستمی

1396/11/29
23:25

ظرفیت
٨ نفر

اکونومی
220,000 تومان

سپهران
4309
چارتر

1396/11/29
23:40

ظرفیت
٤ نفر

اکونومی
188,000 تومان

سپهران
4309
چارتر

1396/11/29
23:40

ظرفیت
٢ نفر

اکونومی
188,000 تومان

سپهران
4309
چارتر

1396/11/29
23:40

ظرفیت
٧ نفر

اکونومی
193,000 تومان