قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    مشهد
پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
600
سیستمی

1396/03/04
05:40

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
328,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1031
سیستمی

1396/03/04
05:55

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
293,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5609
چارتر

1396/03/04
06:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2800
سیستمی

1396/03/04
07:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
198,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
602
سیستمی

1396/03/04
07:40

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
361,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2802
سیستمی

1396/03/04
07:50

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
169,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5611
چارتر

1396/03/04
08:10

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5611
چارتر

1396/03/04
08:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7069
چارتر

1396/03/04
09:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6260
سیستمی

1396/03/04
09:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6260
سیستمی

1396/03/04
09:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
173,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7069
سیستمی

1396/03/04
09:20

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
160,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7069
سیستمی

1396/03/04
09:20

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
173,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4093
چارتر

1396/03/04
09:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1917
چارتر

1396/03/04
09:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
127,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1917
چارتر

1396/03/04
09:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1917
چارتر

1396/03/04
09:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
026
چارتر

1396/03/04
10:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4041
چارتر

1396/03/04
10:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
127,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4041
چارتر

1396/03/04
10:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
026
چارتر

1396/03/04
10:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
026
چارتر

1396/03/04
10:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7469
سیستمی

1396/03/04
10:25

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
198,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7469
چارتر

1396/03/04
10:25

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5629
چارتر

1396/03/04
10:35

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6222
سیستمی

1396/03/04
11:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6222
چارتر

1396/03/04
11:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6222
چارتر

1396/03/04
11:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5633
چارتر

1396/03/04
12:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6254
چارتر

1396/03/04
13:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5695
چارتر

1396/03/04
14:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4095
چارتر

1396/03/04
14:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4095
چارتر

1396/03/04
14:15

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/03/04
14:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/03/04
14:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/03/04
14:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/03/04
14:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
163,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
040
چارتر

1396/03/04
14:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
024
چارتر

1396/03/04
15:15

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
024
چارتر

1396/03/04
15:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1202
چارتر

1396/03/04
15:20

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1258
چارتر

1396/03/04
16:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6256
سیستمی

1396/03/04
17:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
221,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5613
چارتر

1396/03/04
19:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
293,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5613
چارتر

1396/03/04
19:10

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
293,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5613
چارتر

1396/03/04
19:10

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
293,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5613
چارتر

1396/03/04
19:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
293,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
468
سیستمی

1396/03/04
20:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
251,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4073
چارتر

1396/03/04
20:15

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1919
چارتر

1396/03/04
20:15

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/03/04
20:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/03/04
20:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
028
چارتر

1396/03/04
20:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6224
سیستمی

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
173,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6224
چارتر

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6224
چارتر

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6258
سیستمی

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6342
سیستمی

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6342
چارتر

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6258
چارتر

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/03/04
22:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/03/04
22:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4027
چارتر

1396/03/04
22:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
960
چارتر

1396/03/04
23:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4057
چارتر

1396/03/04
23:45

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
118,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.