قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

تهران    کیش
پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7055
سیستمی

1396/03/04
06:20

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
209,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7055
سیستمی

1396/03/04
06:20

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
225,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
044
چارتر

1396/03/04
09:30

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
83,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7425
چارتر

1396/03/04
10:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
117,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7425
سیستمی

1396/03/04
10:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7425
سیستمی

1396/03/04
10:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7425
چارتر

1396/03/04
10:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
78,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7425
چارتر

1396/03/04
10:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
83,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7425
چارتر

1396/03/04
10:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
سیستمی

1396/03/04
12:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
سیستمی

1396/03/04
12:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
سیستمی

1396/03/04
12:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
چارتر

1396/03/04
12:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
93,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
چارتر

1396/03/04
12:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
117,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7053
چارتر

1396/03/04
12:45

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2818
چارتر

1396/03/04
13:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
87,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6263
چارتر

1396/03/04
13:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
88,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2818
سیستمی

1396/03/04
13:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
200,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2818
چارتر

1396/03/04
13:15

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
93,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1043
چارتر

1396/03/04
13:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1043
چارتر

1396/03/04
13:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
350
سیستمی

1396/03/04
15:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
315,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/03/04
17:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
92,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/03/04
17:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
107,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
سیستمی

1396/03/04
17:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
سیستمی

1396/03/04
17:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
سیستمی

1396/03/04
17:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/03/04
17:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
88,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/03/04
17:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
88,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/03/04
17:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
88,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/03/04
17:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
88,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/03/04
17:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
88,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/03/04
17:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
93,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/03/04
17:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
98,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7081
چارتر

1396/03/04
17:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/03/04
17:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
88,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/03/04
17:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
93,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/03/04
17:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
98,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/03/04
17:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4071
چارتر

1396/03/04
17:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4312
چارتر

1396/03/04
17:40

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
88,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4312
چارتر

1396/03/04
17:40

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
93,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4312
چارتر

1396/03/04
17:40

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
128,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
سیستمی

1396/03/04
18:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
سیستمی

1396/03/04
18:45

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
سیستمی

1396/03/04
18:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/03/04
18:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
87,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7453
چارتر

1396/03/04
18:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
88,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/03/04
19:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
83,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/03/04
19:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
92,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
سیستمی

1396/03/04
19:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
200,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2820
چارتر

1396/03/04
19:15

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
93,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
سیستمی

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
سیستمی

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
سیستمی

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7025
چارتر

1396/03/04
21:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
108,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.