قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

MHD
مشهد
THR
تهران
٥
فروردین
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


معراج
2801
سیستمی

1398/01/05
10:00

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
365,000 تومان

ماهان ایر
1032
سیستمی

1398/01/05
10:45

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
437,800 تومان

ماهان ایر
1032
سیستمی

1398/01/05
10:45

ظرفیت
٢  نفر

بیزینس
671,500 تومان

ماهان ایر
1032
سیستمی

1398/01/05
10:45

ظرفیت
٩  نفر

بیزینس
737,900 تومان

زاگرس
4040
سیستمی

1398/01/05
12:45

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
326,000 تومان

آتا
5620
سیستمی

1398/01/05
12:50

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
326,000 تومان

آتا
5620
سیستمی

1398/01/05
12:50

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
379,000 تومان

کاسپین ایر
27
سیستمی

1398/01/05
13:50

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
355,925 تومان

ایران ایرتور
967
سیستمی

1398/01/05
15:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
340,000 تومان

ایران ایرتور
967
سیستمی

1398/01/05
15:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
340,000 تومان

ماهان ایر
1034
سیستمی

1398/01/05
15:45

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
448,000 تومان

ماهان ایر
1034
سیستمی

1398/01/05
15:45

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
579,000 تومان

زاگرس
4044
سیستمی

1398/01/05
16:30

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
326,000 تومان

ایران ایرتور
8063
سیستمی

1398/01/05
17:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
330,000 تومان

ایران ایرتور
8063
سیستمی

1398/01/05
17:00

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
370,000 تومان

ایران ایرتور
8063
سیستمی

1398/01/05
17:00

ظرفیت
٧  نفر

بیزینس
545,000 تومان

ایران ایرتور
8063C
سیستمی

1398/01/05
17:00

ظرفیت
٢  نفر

بیزینس
545,000 تومان

آتا
5696
سیستمی

1398/01/05
17:20

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
421,400 تومان

آتا
5696
سیستمی

1398/01/05
17:20

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
453,200 تومان

ایران ایر
467
سیستمی

1398/01/05
17:25

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
336,600 تومان

زاگرس
4056
سیستمی

1398/01/05
19:30

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
326,000 تومان

زاگرس
4056
سیستمی

1398/01/05
19:30

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
347,200 تومان

آتا
5622
سیستمی

1398/01/05
20:50

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
328,000 تومان

آسمان
603
سیستمی

1398/01/05
21:25

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
326,000 تومان

آسمان
603
سیستمی

1398/01/05
21:25

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
347,200 تومان

کاسپین ایر
023
سیستمی

1398/01/05
21:30

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
268,000 تومان

ایران ایرتور
8061
سیستمی

1398/01/05
22:00

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
300,000 تومان

ایران ایرتور
8061
سیستمی

1398/01/05
22:00

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
300,000 تومان

ایران ایرتور
8061
سیستمی

1398/01/05
22:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
300,000 تومان

ماهان ایر
1036
سیستمی

1398/01/05
22:30

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
338,000 تومان

ماهان ایر
1036
سیستمی

1398/01/05
22:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
359,100 تومان

کاسپین ایر
029
سیستمی

1398/01/05
22:30

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
268,000 تومان

کاسپین ایر
029
سیستمی

1398/01/05
22:30

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
278,000 تومان

کاسپین ایر
29
سیستمی

1398/01/05
22:40

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
314,150 تومان

وارش
5819
سیستمی

1398/01/05
23:30

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
268,000 تومان