قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

MHD
مشهد
THR
تهران
٣٠
اردیبهشت
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


کاسپین ایر
6929
سیستمی

1398/02/30
13:00

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
258,000 تومان

آتا
5620
سیستمی

1398/02/30
14:00

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
379,000 تومان

آتا
5620
سیستمی

1398/02/30
14:00

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
591,000 تومان

ایران ایرتور
965
سیستمی

1398/02/30
15:00

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
220,000 تومان

تابان ایر
6223
سیستمی

1398/02/30
15:30

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
316,700 تومان

تابان ایر
6223
سیستمی

1398/02/30
15:30

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
328,000 تومان

ایران ایرتور
961
سیستمی

1398/02/30
16:00

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
230,000 تومان

ساها
171
سیستمی

1398/02/30
16:15

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
267,700 تومان

تابان ایر
6257
سیستمی

1398/02/30
16:30

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
233,000 تومان

تابان ایر
6257
سیستمی

1398/02/30
16:30

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
262,100 تومان

تابان ایر
6257
سیستمی

1398/02/30
16:30

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
289,400 تومان

زاگرس
4044
سیستمی

1398/02/30
16:30

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
255,100 تومان

زاگرس
4044
سیستمی

1398/02/30
16:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
296,400 تومان

کاسپین ایر
027
سیستمی

1398/02/30
17:00

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
233,000 تومان

ایران ایرتور
963
سیستمی

1398/02/30
17:00

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
225,000 تومان

کاسپین ایر
027
سیستمی

1398/02/30
17:20

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
230,900 تومان

کاسپین ایر
27
سیستمی

1398/02/30
17:20

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
244,625 تومان

کاسپین ایر
029
سیستمی

1398/02/30
17:30

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
228,000 تومان

کاسپین ایر
029
سیستمی

1398/02/30
17:30

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
228,000 تومان

کاسپین ایر
029
سیستمی

1398/02/30
17:30

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
233,000 تومان

کاسپین ایر
029
سیستمی

1398/02/30
17:30

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
233,000 تومان

ایران ایر
467
سیستمی

1398/02/30
17:45

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
389,600 تومان

ایران ایر
467
سیستمی

1398/02/30
17:45

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
397,600 تومان

ایران ایر
467
سیستمی

1398/02/30
17:45

ظرفیت
٢  نفر

بیزینس
527,400 تومان

ایران ایر
467
سیستمی

1398/02/30
17:45

ظرفیت
٨  نفر

بیزینس
665,200 تومان

سپهران
4319
سیستمی

1398/02/30
18:30

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
225,000 تومان

ایران ایرتور
969
سیستمی

1398/02/30
20:00

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
255,000 تومان

زاگرس
4056
سیستمی

1398/02/30
21:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
326,000 تومان

زاگرس
4056
سیستمی

1398/02/30
21:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
347,200 تومان

کاسپین ایر
6925
سیستمی

1398/02/30
21:40

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
305,400 تومان

آسمان
603
سیستمی

1398/02/30
22:10

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
254,000 تومان

آسمان
603
سیستمی

1398/02/30
22:10

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
292,100 تومان

آسمان
603
سیستمی

1398/02/30
22:10

ظرفیت
٢  نفر

بیزینس
686,400 تومان

آسمان
603
سیستمی

1398/02/30
22:10

ظرفیت
٤  نفر

بیزینس
739,400 تومان

معراج
2805
سیستمی

1398/02/30
22:20

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
325,000 تومان

معراج
2805*
سیستمی

1398/02/30
22:20

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
334,500 تومان

معراج
2805
سیستمی

1398/02/30
22:20

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
373,000 تومان