قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

مشهد    تهران
شنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7526
سیستمی

1396/04/03
11:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
160,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7526
سیستمی

1396/04/03
11:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
173,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1253
سیستمی

1396/04/03
12:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
142,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4030
چارتر

1396/04/03
13:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
965
چارتر

1396/04/03
13:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6223
چارتر

1396/04/03
14:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
163
چارتر

1396/04/03
15:20

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
103,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
163
چارتر

1396/04/03
15:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
103,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4318
چارتر

1396/04/03
15:40

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4318
چارتر

1396/04/03
15:40

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2805
سیستمی

1396/04/03
16:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
122,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2805
سیستمی

1396/04/03
16:00

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
237,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2805
چارتر

1396/04/03
16:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
206,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5612
چارتر

1396/04/03
16:10

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5612
چارتر

1396/04/03
16:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1030
سیستمی

1396/04/03
16:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
181,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1030
سیستمی

1396/04/03
16:15

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
355,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1030
سیستمی

1396/04/03
16:15

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
376,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
023
چارتر

1396/04/03
16:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
103,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1251
چارتر

1396/04/03
16:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5696
چارتر

1396/04/03
16:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4072
چارتر

1396/04/03
16:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1251
چارتر

1396/04/03
16:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5696
چارتر

1396/04/03
16:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1251
چارتر

1396/04/03
16:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1251
چارتر

1396/04/03
16:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1251
چارتر

1396/04/03
16:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
601
سیستمی

1396/04/03
17:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
107,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
601
سیستمی

1396/04/03
17:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
122,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1034
سیستمی

1396/04/03
17:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
181,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1034
سیستمی

1396/04/03
17:00

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
376,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5630
چارتر

1396/04/03
17:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6325
چارتر

1396/04/03
18:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6325
چارتر

1396/04/03
18:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5610
چارتر

1396/04/03
18:20

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5610
چارتر

1396/04/03
18:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
سیستمی

1396/04/03
19:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
198,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
سیستمی

1396/04/03
19:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
237,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
چارتر

1396/04/03
19:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
چارتر

1396/04/03
19:00

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
چارتر

1396/04/03
19:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
چارتر

1396/04/03
19:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
123,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
967
چارتر

1396/04/03
19:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
963
چارتر

1396/04/03
20:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/04/03
20:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
98,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/04/03
20:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
سیستمی

1396/04/03
20:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
230,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/04/03
20:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
98,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/04/03
20:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
98,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/04/03
20:45

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/04/03
20:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5614
چارتر

1396/04/03
21:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
041
سیستمی

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
230,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
041
چارتر

1396/04/03
21:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
93,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
469
سیستمی

1396/04/03
21:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
167,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
469
سیستمی

1396/04/03
21:30

ظرفیت
۷ نفر

بیزینس
559,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4056
چارتر

1396/04/03
21:30

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
98,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6303
چارتر

1396/04/03
22:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
103,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1036
چارتر

1396/04/03
22:20

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
223,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1203
چارتر

1396/04/03
22:25

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
98,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1036
سیستمی

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
181,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1036
سیستمی

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
226,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1036
سیستمی

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
335,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
103,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
103,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
106,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
113,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
118,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1036
چارتر

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/04/03
22:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
208,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.