قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

مشهد    تهران
پنجشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6221
چارتر

1396/05/05
09:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1918
چارتر

1396/05/05
11:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
141,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4092
چارتر

1396/05/05
12:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2801
سیستمی

1396/05/05
14:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
154,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
963
چارتر

1396/05/05
14:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
963
چارتر

1396/05/05
14:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
963
چارتر

1396/05/05
14:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6223
چارتر

1396/05/05
14:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
603
سیستمی

1396/05/05
14:40

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
160,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
263
سیستمی

1396/05/05
14:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
167,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
263
سیستمی

1396/05/05
14:50

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
474,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5610
چارتر

1396/05/05
14:50

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
601
سیستمی

1396/05/05
15:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
160,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
601
سیستمی

1396/05/05
15:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
173,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
سیستمی

1396/05/05
15:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
173,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
سیستمی

1396/05/05
15:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
198,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
چارتر

1396/05/05
15:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4030
چارتر

1396/05/05
15:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5612
چارتر

1396/05/05
16:10

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
147,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5612
چارتر

1396/05/05
16:10

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4072
چارتر

1396/05/05
17:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1034
چارتر

1396/05/05
17:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7468
سیستمی

1396/05/05
17:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
160,700 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7468
سیستمی

1396/05/05
17:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
173,400 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7468
چارتر

1396/05/05
17:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
147,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7468
چارتر

1396/05/05
17:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6327
چارتر

1396/05/05
18:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4074
چارتر

1396/05/05
18:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5630
چارتر

1396/05/05
18:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
147,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1259
چارتر

1396/05/05
18:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1259
چارتر

1396/05/05
18:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1259
چارتر

1396/05/05
18:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1259
چارتر

1396/05/05
18:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5630
چارتر

1396/05/05
18:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6325
چارتر

1396/05/05
19:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ساها
163
چارتر

1396/05/05
19:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
142,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
967
چارتر

1396/05/05
19:20

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
142,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایرتور
967
چارتر

1396/05/05
19:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/05/05
20:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/05/05
20:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/05/05
20:15

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/05/05
20:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/05/05
20:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
146,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/05/05
20:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1203
چارتر

1396/05/05
22:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
469
سیستمی

1396/05/05
22:05

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
220,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
041
سیستمی

1396/05/05
22:05

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
230,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
041
چارتر

1396/05/05
22:05

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/05/05
22:30

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
147,900 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/05/05
22:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1036
چارتر

1396/05/05
22:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/05/05
22:40

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/05/05
22:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/05/05
22:45

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/05/05
22:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/05/05
22:45

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
148,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.