قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

مشهد    تهران
پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6259
چارتر

1396/03/04
07:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
283,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6221
چارتر

1396/03/04
09:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
270,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1918
چارتر

1396/03/04
12:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
203,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1918
چارتر

1396/03/04
12:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
203,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4092
چارتر

1396/03/04
12:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4040
چارتر

1396/03/04
13:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6223
چارتر

1396/03/04
14:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
603
سیستمی

1396/03/04
14:40

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
298,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
603
سیستمی

1396/03/04
14:40

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
328,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
603
سیستمی

1396/03/04
14:40

ظرفیت
۱ نفر

بیزینس
361,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6223
سیستمی

1396/03/04
14:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
241,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
263
سیستمی

1396/03/04
14:50

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
389,600 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6251
سیستمی

1396/03/04
15:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
221,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6251
سیستمی

1396/03/04
15:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
241,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آسمان
601
سیستمی

1396/03/04
15:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
328,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6251
چارتر

1396/03/04
15:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7068
چارتر

1396/03/04
15:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5612
چارتر

1396/03/04
16:10

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5612
چارتر

1396/03/04
16:10

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5612
چارتر

1396/03/04
16:10

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4094
چارتر

1396/03/04
16:55

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4094
چارتر

1396/03/04
16:55

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
203,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1034
سیستمی

1396/03/04
17:00

ظرفیت
۹ نفر

بیزینس
376,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
025
چارتر

1396/03/04
17:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
025
چارتر

1396/03/04
17:15

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7468
چارتر

1396/03/04
17:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7468
چارتر

1396/03/04
17:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5610
چارتر

1396/03/04
18:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1259
چارتر

1396/03/04
18:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
206,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
023
چارتر

1396/03/04
18:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1259
چارتر

1396/03/04
18:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5630
چارتر

1396/03/04
18:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5610
چارتر

1396/03/04
18:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1259
چارتر

1396/03/04
18:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5630
چارتر

1396/03/04
18:35

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5630
چارتر

1396/03/04
18:35

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
248,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5630
چارتر

1396/03/04
18:35

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5630
چارتر

1396/03/04
18:35

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
268,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6257
سیستمی

1396/03/04
20:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
221,100 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6257
سیستمی

1396/03/04
20:00

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
241,200 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6257
چارتر

1396/03/04
20:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6257
چارتر

1396/03/04
20:00

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/03/04
20:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/03/04
20:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
027
چارتر

1396/03/04
20:15

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
218,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/03/04
20:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4026
چارتر

1396/03/04
20:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5614
چارتر

1396/03/04
21:20

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5614
چارتر

1396/03/04
21:20

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5614
چارتر

1396/03/04
21:20

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5614
چارتر

1396/03/04
21:20

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5614
چارتر

1396/03/04
21:20

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5614
چارتر

1396/03/04
21:20

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
258,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

آتا
5696
چارتر

1396/03/04
21:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4056
چارتر

1396/03/04
21:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4056
چارتر

1396/03/04
21:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

قشم ایر
1203
چارتر

1396/03/04
22:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ایران ایر
469
سیستمی

1396/03/04
22:05

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
251,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
041
چارتر

1396/03/04
22:05

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
208,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
041
چارتر

1396/03/04
22:05

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
041
چارتر

1396/03/04
22:05

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
243,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1036
سیستمی

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۲ نفر

بیزینس
376,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4072
چارتر

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
178,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

اترک
1920
چارتر

1396/03/04
22:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
193,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/03/04
22:45

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
228,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
029
چارتر

1396/03/04
22:45

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
228,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.