قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

کیش    تهران
پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶

مرتب سازی براساس


'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کاسپین ایر
045
چارتر

1396/03/04
12:00

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
108,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4050
چارتر

1396/03/04
14:15

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
سیستمی

1396/03/04
14:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
سیستمی

1396/03/04
14:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
سیستمی

1396/03/04
14:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
چارتر

1396/03/04
14:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
142,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
چارتر

1396/03/04
14:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
چارتر

1396/03/04
14:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
چارتر

1396/03/04
14:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7054
چارتر

1396/03/04
14:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
168,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
چارتر

1396/03/04
15:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
چارتر

1396/03/04
15:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
چارتر

1396/03/04
15:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
سیستمی

1396/03/04
15:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
سیستمی

1396/03/04
15:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

تابان ایر
6264
چارتر

1396/03/04
15:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
138,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7052
چارتر

1396/03/04
15:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2819
سیستمی

1396/03/04
16:00

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
225,800 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2819
چارتر

1396/03/04
16:00

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2819
چارتر

1396/03/04
16:00

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
188,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1042
چارتر

1396/03/04
16:45

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
183,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

ماهان ایر
1042
چارتر

1396/03/04
16:45

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
سیستمی

1396/03/04
18:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
سیستمی

1396/03/04
18:15

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
سیستمی

1396/03/04
18:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
چارتر

1396/03/04
18:15

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
چارتر

1396/03/04
18:15

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
چارتر

1396/03/04
18:15

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
162,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7024
چارتر

1396/03/04
18:15

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
173,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/03/04
20:00

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
158,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/03/04
20:15

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4313
چارتر

1396/03/04
20:20

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4313
چارتر

1396/03/04
20:30

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
133,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/03/04
20:30

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
147,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

سپهران
4313
چارتر

1396/03/04
20:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
198,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

زاگرس
4070
چارتر

1396/03/04
20:30

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
238,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
سیستمی

1396/03/04
21:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
سیستمی

1396/03/04
21:30

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
سیستمی

1396/03/04
21:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
سیستمی

1396/03/04
21:30

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7424
چارتر

1396/03/04
21:30

ظرفیت
۳ نفر

اکونومی
141,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
چارتر

1396/03/04
21:30

ظرفیت
۱ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
چارتر

1396/03/04
21:30

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
چارتر

1396/03/04
21:30

ظرفیت
۸ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7452
چارتر

1396/03/04
21:30

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
سیستمی

1396/03/04
22:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
259,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

معراج
2821
چارتر

1396/03/04
22:00

ظرفیت
۷ نفر

اکونومی
143,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/03/04
23:45

ظرفیت
۶ نفر

اکونومی
148,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/03/04
23:45

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
153,000 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
سیستمی

1396/03/04
23:50

ظرفیت
۴ نفر

اکونومی
175,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
سیستمی

1396/03/04
23:50

ظرفیت
۵ نفر

اکونومی
192,300 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
سیستمی

1396/03/04
23:50

ظرفیت
۲ نفر

اکونومی
309,500 تومان

'.$airlines_name[$row['airline_id']].'

کیش ایر
7080
چارتر

1396/03/04
23:50

ظرفیت
۹ نفر

اکونومی
148,000 تومان


کلیه حقوق این سامانه محفوظ و متعلق به شرکت سامانه ارتباطات قاصدک می باشد.