آیا امکان سفر دو نوزاد با یک بزرگسال در هواپیما وجود دارد؟- قاصدک 24

آیا امکان سفر دو نوزاد با یک بزرگسال در هواپیما وجود دارد؟
برای اینکه دو نوزاد بتوانند با یک بزرگسال سفر کنند یکی از نوزادان باید بیشتر از 12 ماه سن داشته و قادر به نشستن بر روی صندلی دارای کمربند ایمنی باشد. بنابراین در صورتی که هر دو نوزاد کمتر از 12 ماه سن داشته باشند، میبایست مسافر بزرگسال دومی که حداقل 18 ساله باشد نیز آنها را همراهی کند.