آیا در سفرهای خارجی اتوبوس ها در مرز عوض می‌شوند؟- قاصدک 24

آیا در سفرهای خارجی اتوبوس ها در مرز عوض می‌شوند؟
خیر، مبدا تا مقصد سفر با یک اتوبوس طی میشود.