مقدار بار مجاز در سفر با اتوبوس برای مسافرت های داخلی و خارجی چقدر است؟- قاصدک 24

مقدار بار مجاز در سفر با اتوبوس برای مسافرت های داخلی و خارجی چقدر است؟
طبق قوانین سازمان راهداری هر مسافر اتوبوس در سفرهای داخلی مجاز به حمل 20 کیلوگرم بار بوده و در سفرهای خارجی نیز برای حمل 40 کیلوگرم بار مجوز دارد. بنابراین اگر مقدار بار شما از میزان مجاز آن بیشتر است با قاصدک 24 تماس حاصل نمایید و از قوانین تعاونی مربوطه در این خصوص مطلع شوید.