آیا موقعیت صندلی خریداری شده در سایت با واقعیت آن تطابق دارد؟- قاصدک 24

آیا موقعیت صندلی خریداری شده در سایت با واقعیت آن تطابق دارد؟
بله، شماره و موقعیت صندلی انتخابی در سایت با واقعیت آن تطابق دارد و شما میبایست روی همان صندلی که به هنگام خرید انتخاب کرده اید، بنشینید. مگر اینکه با مسافر دیگری برای تغییر دادن جا توافق کرده و صندلی خود را با صندلی وی عوض کنید.