درصد جریمه بلیط های قطار چقدر است؟- قاصدک 24

درصد جریمه بلیط های قطار چقدر است؟
به طور کلی قوانین کنسلی برای تمامی بلیط های قطار یکسان و به شرح زیر می باشد:
بلیط قطار شما تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از حرکت قطار 10%، از 12 تا 3 ساعت قبل از حرکت 30% و از 3 ساعت مانده تا لحظه حرکت قطار مشمول 50% جریمه خواهد شد. بعد از حرکت قطار نیز بلیط شما سوخت کامل محسوب می شود.