آیا به همراه داشتن بیمه مسافرتی برای روز مصاحبه در سفارت الزامی است؟- قاصدک 24

آیا به همراه داشتن بیمه مسافرتی برای روز مصاحبه در سفارت الزامی است؟
کشورهای متفاوت، مدارک متفاوتی را برای روز مصاحبه در نظر می گیرند از این رو بهتر است اطلاعات مدارک مورد نیاز را از سایت سفارت مربوطه دریافت نمایید. گفتنی است بعضی از سفارت خانه ها، حتی رقم تعهد بیمه نامه را نیز برای سفر شما تعیین می کنند و برخی دیگر اصلاً به همراه داشتن بیمه مسافرتی در روز مصاحبه ضرورت نمی دهند.