ایا خرید بیمه مسافرتی برای افراد با سابقه بیماری یا بیماری های خاص امکانپذیر است؟- قاصدک 24

ایا خرید بیمه مسافرتی برای افراد با سابقه بیماری یا بیماری های خاص امکانپذیر است؟
برای تهیه بیمه مسافرتی خارج از کشور، محدودیت سابقه بیماری و یا محدودیتهای جسمی و حرکتی و ... وجود ندارد و در صورت بروز حوادث و اتفاقات، طبق شرایط عمومی بیمه نامه پرداخت خسارت صورت می پذیرد.