قاصدک 24 | ایا خرید بیمه مسافرتی برای افراد با سابقه بیماری یا بیماری های خاص امکانپذیر است؟

ایا خرید بیمه مسافرتی برای افراد با سابقه بیماری یا بیماری های خاص امکانپذیر است؟
برای تهیه بیمه مسافرتی خارج از کشور، محدودیت سابقه بیماری و یا محدودیتهای جسمی و حرکتی و ... وجود ندارد و در صورت بروز حوادث و اتفاقات، طبق شرایط عمومی بیمه نامه پرداخت خسارت صورت می پذیرد.