بیمه نامه های مسافرتی تا چه زمانی اعتبار دارند؟- قاصدک 24

بیمه نامه های مسافرتی تا چه زمانی اعتبار دارند؟
بیمه نامه های مسافرتی از هنگام خروج شما از کشور شروع و بسته به مدت زمان خریداری شده که در متن بیمه نامه قید می شود از یک هفته تا یکسال اعتبار دارد.