بیمه مسافرتی چیست و چه پوشش هایی را شامل می شود؟- قاصدک 24

بیمه مسافرتی چیست و چه پوشش هایی را شامل می شود؟
بیمه نامه مسافرتی عبارت است از پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه شده که پس از شروع سفر بروز نموده و یا عارضه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که ابتلا به آن یا آغاز آن، پس از شروع سفر بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده یا نمایندگان وی شود.
برای مشاهده کلیه خدمات بیمه های مسافرتی در سفرهای خارجی می توانید به صفحه بیمه مسافرتی در وبسایت قاصدک 24 مراجعه نمایید.