چه عواملی تعیین کننده میزان حق بیمه پرداختی مسافر، در بیمه نامه های مسافرتی می‌باشند؟

چه عواملی تعیین کننده میزان حق بیمه پرداختی مسافر، در بیمه نامه های مسافرتی می‌باشند؟
در بیمه نامه های مسافرتی سن بیمه گذار، کشور مقصد، تعداد روز و میزان تعهدات که 30 یا 50 هزار یورو می باشد میزان حق بیمه پرداختی مسافر را تعیین می کنند.