آیا در بیمه مسافرتی دوره انتظار وجود دارد؟

آیا در بیمه مسافرتی دوره انتظار وجود دارد؟
دوره انتظار در بیمه های مسافرتی معنایی ندارد و اعتبار بیمه نامه به محض درج مهر خروج در پاسپورت آغاز خواهد شد.