اتباع خارجی برای خرید بلیط به جای کد ملی چه چیزی را باید وارد کنند؟- قاصدک 24

اتباع خارجی برای خرید بلیط به جای کد ملی چه چیزی را باید وارد کنند؟
در صورت انتخاب اتباع خارجی در قسمت اطلاعات مسافران، در قسمت پایین شماره پاسپورت از شما درخواست می شود که باید آن را پر کنید.