در یک کوپه دربست چند نفر همراه اضافه می توان برد؟- قاصدک 24

در یک کوپه دربست چند نفر همراه اضافه می توان برد؟
فقط یک مسافر اضافه بر نفرات خود می توانید در یک کوپه دربست همراه خود ببرید. البته وجه کامل بلیط در قطار از ایشان دریافت شده و فقط هم اجازه ماندن در همان کوپه را دارند.