در صورت گم شدن بلیط آیا امکان صدور مجدد آن وجود دارد؟- قاصدک 24

در صورت گم شدن بلیط آیا امکان صدور مجدد آن وجود دارد؟
بليط تهيه شده از طريق سامانه خرید اینترنتی را هر چند بار كه بخواهيد ميتوانيد چاپ كنيد.