منظور از رزرو از محل بین راهی چیست؟- قاصدک 24

منظور از رزرو از محل بین راهی چیست؟
نحوه فروش بعضي از قطارها در برخي از مسيرها مانند تهران-شاهرود، تهران-يزد (پرديس)، تهران-مشهد (پرديس)، تهران-زنجان و تهران-ميانه با عنوان سهميه رزرو از محل بين راهي انجام ميشود.د