آیا پس از خرید بلیط، امکان تغییر نام و نام خانوادگی بلیط خریداری شده وجود دارد؟

آیا پس از خرید بلیط، امکان تغییر نام و نام خانوادگی بلیط خریداری شده وجود دارد؟
از طريق سايت اينترنت خير، اما از طريق مراجعه به ايستگاه، اين كار با پرداخت مجدد مبلغ كامل بليط امكانپذير ميباشد.