آیا امکان صدور بلیط بی نام وجود دارد؟- قاصدک 24

آیا امکان صدور بلیط بی نام وجود دارد؟
خیر. در قطارهای بین شهری امکان صدور بلیط بی نام وجود نداشته و همه بلیط ها با نام صادر می شوند. شماره قطار، تاریخ حرکت، شماره سالن و صندلی، شماره سریال بلیط و نام مسافر در سیستم فروش می باشد.