آیا امکان حضور کودکان ذکور در کوپه خواهران فراهم است؟- قاصدک 24

آیا امکان حضور کودکان ذکور در کوپه خواهران فراهم است؟
فقط افراد ذکور کمتر از 6 سال می توانند در کوپه خواهران مستقر شوند.