مقدار بار مجاز در پرواز چقدر است؟

مقدار بار مجاز در پرواز چقدر است؟
مقدار بار مجاز توسط قوانین خطوط پرواز هوایی مشخص می شود. برای اطلاعات بیشتر به صفحه قوانین مراجعه نمایید.