بلیط قطار داخلی

{{sdult.toLocaleString('fa')}} بزرگسال
، {{inf.toLocaleString('fa')}} کودک
، {{baby.toLocaleString('fa')}} نوزاد