برنامه پروازهای خارجی ماهان

{{(adult + inf).toLocaleString('fa')}} مسافر
قاصدک 24
تهران -فرودگاه امام خمینی - آنکارا
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5118 08:00 10:15 سه شنبه,پنج شنبه,جمعه,یکشنبه 340-EQV 2:45

آنکارا - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5119 12:00 14:50 سه شنبه,پنج شنبه,جمعه,یکشنبه 340-EQV 2:20


تهران -فرودگاه امام خمینی - اربیل
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W55060 06:45 07:45 سه شنبه 310-EQV 1:30
W55060 13:00 14:00 جمعه AB310-EQV 1:30
W55060 15:50 16:45 یکشنبه AB310-EQV 1:25

اربیل - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W55059 09:00 11:00 سه شنبه 310-EQV 1:30
W55059 15:15 17:15 جمعه AB310-EQV 1:30
W55059 18:00 19:50 یکشنبه AB310-EQV 1:20


تهران -فرودگاه امام خمینی - استانبول
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5112 06:50 09:35 روزانه 310-EQV 3:15
W5114 17:00 19:50 روزانه 310-EQV 3:20
W5116 07:40 10:20 چهارشنبه,پنج شنبه,یکشنبه 310-EQV 3:10
W5116 09:25 12:10 سه شنبه MMC-AB340 3:15
W5116 09:45 12:30 دوشنبه,جمعه,شنبه MMC-AB340 3:15

استانبول - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5113 11:35 15:00 روزانه 310-EQV 2:55
W5115 21:15 00:45 روزانه 310-EQV 3:0
W5117 11:55 15:30 چهارشنبه,پنج شنبه,یکشنبه 310-EQV 3:5
W5117 13:25 16:45 سه شنبه MMC-AB340 2:50
W5117 13:45 17:00 دوشنبه,جمعه,شنبه MMC-AB340 2:45
W5117 13:45 17:00 شنبه A346-EQV 2:45


تهران -فرودگاه امام خمینی - ایروان
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W51150 08:00 10:00 چهارشنبه 310-EQV 1:30
W51150 12:30 14:30 سه شنبه,جمعه,یکشنبه AB310-EQV 1:30
W51150 14:45 16:45 یکشنبه AB310-MNV 1:30

ایروان - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W51151 11:15 12:15 چهارشنبه 310-EQV 1:30
W51151 15:45 16:45 سه شنبه,جمعه,یکشنبه AB310-EQV 1:30
W51151 17:15 18:15 یکشنبه AB310-MNV 1:30


تهران -فرودگاه امام خمینی - بارسلون
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5136 06:45 10:15 پنج شنبه,یکشنبه MMC-AB340 6:0

بارسلون - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5137 11:55 19:40 پنج شنبه,یکشنبه AB343- 5:15


تهران -فرودگاه امام خمینی - باکو-حیدر علی اف
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W51130 12:25 14:10 شنبه AB310-EQV 1:15
W51130 07:30 09:15 چهارشنبه AB310-EQV 1:15

باکو-حیدر علی اف - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W51131 15:20 16:10 شنبه AB310-EQV 1:20
W51131 10:30 11:15 چهارشنبه AB310-EQV 1:15


تهران -فرودگاه امام خمینی - بانکوک
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5051 21:45 07:45 دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنج شنبه,جمعه,یکشنبه AB310-EQV 6:30

بانکوک - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5050 23:35 03:50 دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنج شنبه,جمعه,شنبه AB310-EQV 7:45


تهران -فرودگاه امام خمینی - پاریس- دوگل
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5106 06:50 10:20 چهارشنبه,پنج شنبه,شنبه AB346_3 6:0

پاریس- دوگل - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5107 11:55 19:40 چهارشنبه,پنج شنبه,شنبه AIRBUS-340--600 5:15

تهران -فرودگاه امام خمینی - پکن
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5079 19:00 06:20 جمعه MMC-AB340 6:50
W5079 19:20 06:20 سه شنبه AB310-EQV 6:30
W5079 21:00 06:20 یکشنبه MMC-AB340 4:50

پکن - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5078 00:40 04:40 سه شنبه,پنج شنبه,یکشنبه MMC-AB340 8:30


تهران -فرودگاه امام خمینی - دوبی فرودگاه بین المللی ترمینال یک
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5061 08:00 10:30 روزانه MMC-AB340 2:0
W5065 18:15 20:45 روزانه AB310-EQV 2:0

دوبی فرودگاه بین المللی ترمینال یک - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5060 12:30 14:00 روزانه MMC-AB340 2:0
W5064 22:00 23:30 روزانه AB310-EQV 2:0


تهران -فرودگاه امام خمینی - دوسلدورف
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5100 06:30 10:00 چهارشنبه,جمعه,یکشنبه AB340300 6:0

دوسلدورف - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5101 11:45 19:30 چهارشنبه,جمعه,یکشنبه AB343- 5:15


تهران -فرودگاه امام خمینی - دهلی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5071 19:45 01:40 سه شنبه,جمعه,شنبه AB310-EQV 3:55
W5071 21:40 03:30 چهارشنبه AB310-EQV 3:50

دهلی - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5070 04:30 06:45 پنج شنبه AB310-EQV -19:-45
W5070 03:00 05:10 چهارشنبه,شنبه,یکشنبه AB310-EQV 4:10


تهران -فرودگاه امام خمینی - سلیمانیه
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W55058 13:30 14:30 چهارشنبه 310-EQV 1:30
W55058 07:15 08:15 یکشنبه AB310-EQV 1:30

سلیمانیه - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W55057 15:45 17:30 چهارشنبه 310-EQV 1:15
W55057 09:30 11:15 یکشنبه AB310-EQV 1:15


تهران -فرودگاه امام خمینی - شانگهای
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5077 21:10 09:55 دوشنبه,چهارشنبه,جمعه,یکشنبه AB340-6 8:15
W5077 21:10 09:45 پنج شنبه AB340-6 8:5

شانگهای - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5076 23:45 05:00 دوشنبه,سه شنبه,پنج شنبه,جمعه,شنبه AB340-6 9:45

تهران -فرودگاه امام خمینی - کوالامپور
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5083 21:55 10:20 دوشنبه,چهارشنبه,پنج شنبه,جمعه,شنبه,یکشنبه MMC-AB340 7:55

کوالامپور - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5082 23:30 03:30 دوشنبه,سه شنبه,پنج شنبه,جمعه,شنبه,یکشنبه MMC-AB340 8:30


تهران -فرودگاه امام خمینی - گوانگجو
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5081 21:10 08:50 سه شنبه,پنج شنبه,جمعه,یکشنبه AB340-6 7:10

گوانگجو - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5080 23:30 04:45 دوشنبه,چهارشنبه,جمعه,شنبه AB340-6 9:45

تهران -فرودگاه امام خمینی - لاهور
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W51195 20:50 01:30 چهارشنبه,شنبه 310-EQV 3:10
W51195 21:00 01:30 یکشنبه 310-EQV 3:0

لاهور - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W51194 02:45 04:50 دوشنبه,پنج شنبه,یکشنبه 310-EQV 3:35

تهران -فرودگاه امام خمینی - مسکو
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5084 08:15 11:30 سه شنبه,پنج شنبه,یکشنبه AB310-EQV 3:45
مسکو - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5085 12:45 16:50 سه شنبه,پنج شنبه,یکشنبه AB310-EQV 3:35


تهران -فرودگاه امام خمینی - مونیخ
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5102 06:30 09:25 سه شنبه,یکشنبه AB-343 5:25

مونیخ - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5103 10:45 18:00 سه شنبه AB343- 4:45
W5103 10:55 18:00 یکشنبه AB343- 4:35

تهران -فرودگاه امام خمینی - میلان-ترمینال1
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5110 07:00 09:55 چهارشنبه,یکشنبه AIRBUS-346_3 5:25

میلان-ترمینال1 - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W5111 11:35 18:50 چهارشنبه,یکشنبه AIRBUS-340--600 4:45

تهران -فرودگاه امام خمینی - نجف
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W55040 11:40 12:40 پنج شنبه AB-600 1:30
W55040 11:05 12:05 شنبه AB-600 1:30
W55042 19:00 20:00 دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه AB310-EQV 1:30
W55042 17:55 19:00 شنبه,یکشنبه AB310-EQV 1:35
W55062 12:30 13:30 سه شنبه,چهارشنبه AB310-EQV 1:30
W55094 07:00 08:00 دوشنبه,شنبه AB310-MNV 1:30
W55042A 01:15 02:20 دوشنبه AB310-MNV 1:35
W55062 14:00 15:00 چهارشنبه AB-310_5 1:30

نجف - تهران -فرودگاه امام خمینی
شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته شروع از تا هواپیما مدت پرواز
W55041 20:15 22:15 شنبه,یکشنبه AB310-EQV 1:30
W55041 21:15 23:15 چهارشنبه AB310-EQV 1:30
W55041 21:10 23:10 دوشنبه,سه شنبه AB310-EQV 1:30
W55061 14:45 16:45 سه شنبه,چهارشنبه AB310-EQV 1:30
W55093 09:15 11:15 دوشنبه,شنبه AB310-MNV 1:30
W55041A 02:55 04:55 دوشنبه AB310-MNV 1:30
W55061 16:15 18:15 چهارشنبه AB-310_5 1:30