امروز در حالی که هر یورو ارز مسافرتی برابر با 16 هزار تومان است، ارز در بازار آزاد چیزی در حدود 15 هزار و 800 تومان نرخ گذاری شده است.
ادامه...