خرید بلیط هواپیما از تهران به تبریز

THR
تهران
TBZ
تبریز
٤
شهریور
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


ایران ایر

اکونومی
3445
 • سیستمی
 • دوشنبه ٤ شهریور
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 07:15
تبریز 09:20

656,800 تومان

آتا

اکونومی
5602
 • سیستمی
 • دوشنبه ٤ شهریور
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 08:05
تبریز 09:05

315,400 تومان

ایران ایرتور

بیزینس
978
 • سیستمی
 • دوشنبه ٤ شهریور
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 08:30
تبریز 09:30

410,000 تومان

آتا

اکونومی
5608
 • سیستمی
 • دوشنبه ٤ شهریور
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 10:55
تبریز 11:55

347,200 تومان

آتا

اکونومی
5608
 • سیستمی
 • دوشنبه ٤ شهریور
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 10:55
تبریز 11:55

379,000 تومان

آتا

اکونومی
5608
 • سیستمی
 • دوشنبه ٤ شهریور
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 10:55
تبریز 11:55

410,800 تومان

معراج

اکونومی
2825
 • سیستمی
 • دوشنبه ٤ شهریور
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 12:40
تبریز 13:55

411,000 تومان

آتا

اکونومی
5604
 • سیستمی
 • دوشنبه ٤ شهریور
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 18:00
تبریز 19:00

527,400 تومان

معراج

اکونومی
2823
 • سیستمی
 • دوشنبه ٤ شهریور
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 18:35
تبریز 19:50

500,000 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
946
 • سیستمی
 • دوشنبه ٤ شهریور
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 19:50
تبریز 20:45

535,000 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
946
 • سیستمی
 • دوشنبه ٤ شهریور
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 19:50
تبریز 20:45

575,000 تومان

آتا

اکونومی
5606
 • سیستمی
 • دوشنبه ٤ شهریور
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 22:00
تبریز 23:00

463,800 تومان