خرید بلیط هواپیما از تهران به تبریز

{{ adult.toLocaleString('fa')}} بزرگسال
، {{ inf.toLocaleString('fa')}} کودک
، {{ baby.toLocaleString('fa')}} نوزاد
THR
تهران
TBZ
تبریز
٢٤
آبان
جمعه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


ایران ایرتور

اکونومی
978
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 07:35
تبریز 08:35

215,000 تومان

ایران ایرتور

بیزینس
978
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 07:35
تبریز 08:35

400,000 تومان

ایران ایرتور

بیزینس
978
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٣ نفر
تهران 07:35
تبریز 08:35

400,000 تومان

آتا

اکونومی
5610
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 11:55
تبریز 12:55

553,800 تومان

ایران ایر

اکونومی
3343
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 14:50
تبریز 16:55

294,200 تومان

ایران ایر

اکونومی
3343
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 14:50
تبریز 16:55

326,000 تومان

آتا

اکونومی
5604
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ١ نفر
تهران 17:10
تبریز 18:10

283,600 تومان

آتا

اکونومی
5604
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٢ نفر
تهران 17:10
تبریز 18:10

315,400 تومان

آتا

اکونومی
5604
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 17:10
تبریز 18:10

357,800 تومان

معراج

اکونومی
2825
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٦ نفر
تهران 18:00
تبریز 19:15

253,000 تومان

معراج

اکونومی
2825
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٧ نفر
تهران 18:00
تبریز 19:15

286,200 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
936
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 19:45
تبریز 21:00

255,000 تومان

ایران ایرتور

اکونومی
936
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٤ نفر
تهران 19:45
تبریز 21:00

275,000 تومان

ایران ایرتور

بیزینس
936
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 19:45
تبریز 21:00

410,000 تومان

ایران ایرتور

بیزینس
936
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٥ نفر
تهران 19:45
تبریز 21:00

410,000 تومان

آتا

اکونومی
5606
 • سیستمی
 • جمعه ٢٤ آبان
 • ظرفیت ٩ نفر
تهران 21:00
تبریز 22:00

357,800 تومان