قاصدک 24 سامانه خرید اینترنتی

بلیط هواپیما

انتخابی سریع و ارزان برای

خرید و رزرو بلیط هواپیما

THR
تهران
MHD
مشهد
٥
فروردین
دوشنبه
١٣٩٨

مرتب سازی براساس


ماهان ایر
1033
سیستمی

1398/01/05
08:00

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
324,000 تومان

ماهان ایر
1033
سیستمی

1398/01/05
08:00

ظرفیت
٣  نفر

بیزینس
806,700 تومان

ایران ایرتور
960C
سیستمی

1398/01/05
08:35

ظرفیت
١  نفر

بیزینس
405,000 تومان

زاگرس
4091
سیستمی

1398/01/05
09:15

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
326,000 تومان

زاگرس
4041
سیستمی

1398/01/05
10:15

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
326,000 تومان

آتا
5619
سیستمی

1398/01/05
10:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
326,000 تومان

ماهان ایر
1035
سیستمی

1398/01/05
13:00

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
398,000 تومان

ماهان ایر
1035
سیستمی

1398/01/05
13:00

ظرفیت
١  نفر

بیزینس
806,700 تومان

ساها
170
سیستمی

1398/01/05
13:40

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
308,000 تومان

آسمان
602
سیستمی

1398/01/05
14:30

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
326,000 تومان

آسمان
602
سیستمی

1398/01/05
14:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
347,200 تومان

آتا
5695
سیستمی

1398/01/05
15:00

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
294,200 تومان

ایران ایر
466
سیستمی

1398/01/05
15:20

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
283,600 تومان

کاسپین ایر
022
سیستمی

1398/01/05
15:30

ظرفیت
٦  نفر

اکونومی
288,000 تومان

کاسپین ایر
022
سیستمی

1398/01/05
15:30

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
288,000 تومان

کاسپین ایر
022
سیستمی

1398/01/05
15:30

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
338,000 تومان

کاسپین ایر
22
سیستمی

1398/01/05
15:40

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
286,400 تومان

سپهران
4310
سیستمی

1398/01/05
15:55

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
294,000 تومان

ایران ایرتور
8062
سیستمی

1398/01/05
18:50

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
270,000 تومان

ایران ایرتور
8062
سیستمی

1398/01/05
18:50

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
300,000 تومان

ماهان ایر
1037
سیستمی

1398/01/05
19:15

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
324,000 تومان

ماهان ایر
1037
سیستمی

1398/01/05
19:15

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
328,000 تومان

ماهان ایر
1037
سیستمی

1398/01/05
19:15

ظرفیت
١  نفر

بیزینس
611,200 تومان

ماهان ایر
1037
سیستمی

1398/01/05
19:15

ظرفیت
٩  نفر

بیزینس
671,500 تومان

کاسپین ایر
028
سیستمی

1398/01/05
20:30

ظرفیت
٣  نفر

اکونومی
248,000 تومان

کاسپین ایر
028
سیستمی

1398/01/05
20:30

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
253,000 تومان

کاسپین ایر
028
سیستمی

1398/01/05
20:30

ظرفیت
٢  نفر

اکونومی
258,000 تومان

کاسپین ایر
28
سیستمی

1398/01/05
20:30

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
258,550 تومان

وارش
5818
سیستمی

1398/01/05
21:05

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
258,000 تومان

وارش
5818
سیستمی

1398/01/05
21:05

ظرفیت
٤  نفر

اکونومی
258,000 تومان

ایران ایرتور
966
سیستمی

1398/01/05
23:00

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
280,000 تومان

ایران ایرتور
966
سیستمی

1398/01/05
23:00

ظرفیت
٥  نفر

اکونومی
280,000 تومان

ایران ایرتور
966
سیستمی

1398/01/05
23:00

ظرفیت
١  نفر

اکونومی
280,000 تومان

آتا
5621
سیستمی

1398/01/05
23:10

ظرفیت
٨  نفر

اکونومی
258,000 تومان

تابان ایر
6224
سیستمی

1398/01/05
23:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
269,900 تومان

تابان ایر
6224
سیستمی

1398/01/05
23:30

ظرفیت
٧  نفر

اکونومی
290,000 تومان

تابان ایر
6224
سیستمی

1398/01/05
23:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
310,200 تومان

تابان ایر
6224
سیستمی

1398/01/05
23:30

ظرفیت
٩  نفر

اکونومی
330,000 تومان