میرهادی قره سید رومیانی، سرپرست معاونت گردشگری: " باید قواعد و مقررات مزاحم و دست‌ و پا گیر گردشگری با تنقیح قوانین از بین برود".

میرهادی قره سید رومیانی، سرپرست معاونت گردشگری: " باید قواعد و مقررات مزاحم و دست و پا گیر گردشگری با تنقیح قوانین از بین برود".

به گزارش قاصدک24؛ رومیانی با اشاره به لزوم تهیه قانون جامع گردشگری، گفت: "ما به دنبال توسعه گردشگری هستیم، چرا که برای کشور درآمد پایدار دارد، اما برای رسیدن به این توسعه نیازمند چارچوبهای قانونی در حوزه گردشگری هستیم. در حال حاضر حدود ۳۲ آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و شیوه نامه گردشگری وجود دارد که از این منظر کمبودی وجود ندارد، ولی هیچ یک از آنها استحکام قانونی ندارند".

وی برای نمونه، قانون برنامه ششم توسعه که تاسیسات گردشگری را از شمول قانون نظام صنفی خارج کرده است را مثال زد و افزود: " با وجود این قانون که در مجلس هم مصوب شده و گردشگری دیگر صنعت به شمار می آید و نه صنف، اما هنوز تعریف قانونی برای این مصوبه وجود ندارد".

رومیانی در ادامه گفت: "گردشگری هنوز قانون جامع ندارد. باید قواعد و مقررات مزاحم و دست و پاگیر آن با تنقیح قوانین از بین برود. باید برای عمل گردشگری، شخص گردشگر، تکلیف و حقوق قانونی آن تعریف شفاف و قانونی ارائه شود و موضوع آن در دانشگاهها جای باز کند و تدریس شود. باید تاسیسات گردشگری را تعریف کنیم و بر آن اساس درجه بندی و استانداردسازی داشته باشیم. باید نحوه نظارت سازمانی را در قانون مشخص و لحاظ کنیم. نحوه مراجعه سرمایه گذاران و حمایتهایی را که شامل حال آنها می شود نیز مشخص کنیم".

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: "ممکن است در حوزه گردشگری، اختلافات و تخلفاتی باشد که برای رسیدگی به شکایات مردم باید ساز و کار مناسب قانونی تعریف کنیم و گله مندیهای موجود را با پایه های قانونی اصلاح کنیم و از آن طریق به قانون جامع گردشگری و توسعه برسیم".

رومیانی همچنین از بخش خصوصی، فعالان، اساتید و خبرگان گردشگری دعوت کرد تا تجارب خود و معضلاتی که تا کنون شناسایی کرده اند را در اختیار اتاق فکری که برای قانون جامع گردشگری تشکیل شده، قرار دهند تا پس از پایش در قالب تقنین به مجلس تقدیم و مقدمات توسعه گردشگری فراهم شود.