محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه، بر عزم جدی دادستانی کل و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور در صیانت از حقوق عمومی تاکید کرد و موفقیت در این زمینه را نیازمند مشارکت، حمایت مردمی و همکاری و انجام وظایف قانونی نهادهای متولی در امور اجرایی کشور دانست.

محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه، بر عزم جدی دادستانی کل و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور در صیانت از حقوق عمومی تاکید کرد و موفقیت در این زمینه را نیازمند مشارکت، حمایت مردمی و همکاری و انجام وظایف قانونی نهادهای متولی در امور اجرایی کشور دانست.

به گزارش قاصدک24؛ معاون قضایی دادستان کل کشور در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر گفت: "پیگیری امور عمومی و تلاش در مقام مدعی العمومی برای تامین حقوق عمومی جامعه از مطالبات دیرباز مردم است و مردم مطالبه جدی دارند که دادستانی در زمینه حقوق عمومی جامعه اقدام کند".

حشمتی با اشاره به مفاد قانون جدید آیین دادرسی افزود: " این قانون دادستان را مکلف کرده است که در خصوص حقوق عامه اقدام و هر جا که لازم بود این حقوق را احیا کند و دادستان کل مطابق این قانون باید بر رعایت حقوق عامه نظارت و در مواقع لزوم برای صیانت از حقوق عامه ورود کند. معاونت حقوق عامه از حدودشش ماه قبل به صورت تخصصی شکل گرفته و دارای حوزه اختیارات و وظایف وسیعی است چرا که میزان مطالبات عمومی نیز وسیع است و اگر ساز و کار درستی تعریف شود و امکانات مناسب هم لحاظ شود می توان کارهای مناسب و خوبی انجام داد".

وی در ادامه اظهار داشت: "دستگاههای زیادی متولی حقوق عامه در حوزههای مختلف هستند و بر این اساس در دادستانی کل کشور پس از تشکیل این معاونت کارگروههای تخصصی در بخشهای مختلف تشکیل دادیم".

حشمتی همچنین از ورود دادستانی به موضوع تاخیر پروازها خبر داد و تاکید کرد: "یکی از مهمترین مسایلی که باید در این زمینه ساماندهی شود موضوع پروازهای چارتری است که جلساتی در این زمینه برگزار کرده ایم".

وی در پایان خاطرنشان کرد: "به منظور رسیدگی فوری به شکایت معترضان در این زمینه شورای حل اختلاف فرودگاهی تشکیل شده است".