مدتی است که تلاش برای تقويت و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و بهره‌گيری از تمامی ظرفيتهای بومی به یکی از الویتهای اصلی کشور بدل گشته است به گونه ای که هدف آن، استفاده موثر از فرصتها، امكانات و بازارهای منطقـه‌ای و بين‌المللی است.

مدتی است که تلاش برای تقويت و مقاوم سازی اقتصاد ملی و بهره گيری از تمامی ظرفيتهای بومی به یکی از الویتهای اصلی کشور بدل گشته است به گونه ای که هدف آن، استفاده موثر از فرصتها، امكانات و بازارهای منطقـه ای و بين المللی است. در اين ميان اگرچه رهاورد توسعه اقتصاد ملی و ارتقای توليد ناخالص داخلی، افزايش نرخ اشتغال نيز خواهد بود، اما تاكيد رهبر معظم انقلاب بر اين راهبردیترین نياز جامعه، نیازمند سياستهای عملیاتی مضاعفی است.

به گزارش قاصدک24؛ توجه دولت تدبير و اميد به توسعه صنعت هوانوردی كشور و پی ريزی اقدامات جدی در اين راستا، از يک سو امكان دستيابی صنعت هوانوردی كشور به سهم مناسبتر از بازار وسيع حمل و نقل هوايی منطقـه ای و بين المللی را فراهم می كند و از سوی دیگر با فراهم سازی ارتباط و اتصال سريع و ايمن مراكز مختلف برخوردار از ظرفیتها و مزيتهای جغرافيایی اقتصادی كشور، موجبات تسهيل جريان سرمايه گذاریهای داخلی و خارجی خواهد شد. اين درحالی است كه اشتغالزايی در صنعت هوانوردی موضوع بسيار مهم و قابل توجهی است كه بايد در بررسی آثار متعدد توسعه حمل ونقل هوايی بيش از پيش به آن پرداخته شود.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط موسسه اقتصاد آكسفورد در بيش از ٦٠ كشور دنيا، اشتغال مستقيم به ازای هر هواپيما در شركتهای هواپيمايی به طور متوسط در كشورهای درحال توسعه ١٣٠ نفر، در كشورهای عضو سازمان همكاريهای اقتصادی و توسعه (OECD) ٨٠ نفر و در كل دنيا ١٠٤ نفر است.

اين درحالی است كه اشتغال مستقيم به ازای هر هواپيما در ساير بخشهای صنعت نظیر فرودگاهها، خدمات ناوبری، صنايع هوايی، سازمانهای دولتی و حكومتی مستقر در فرودگاهها نيز به طور متوسط در كشورهای درحال توسعه ٢٥٠ نفر، در كشورهای عضو سازمان همكاریهای اقتصادی و توسعه ٢٨٧نفر و در كل دنيا ٢٧٦ نفر ذكر شده است. بر اين اساس اشتغال غيرمستقيم به ازای هر هواپيما در صنايع و خدمات زنجيره تامين نيازهای صنعت هوانوردی به طور متوسط در كشورهای درحال توسعه ٤٠٨ نفر، در كشورهای عضو سازمان همكاريهای اقتصادی و توسعه ٤١٠نفر و در كل دنيا ٤٣٠ نفر گزارش شده است.

اشتغال القايی در مشاغل حمایتی این صنعت نیز به ازای هر هواپيما به طور متوسط در كشورهای درحال توسعه ٢٣٠نفر، در كشورهای عضو سازمان همكاريهای اقتصادی و توسعه ١٩٤نفر و در كل دنيا ٢٠٠ نفر است.

در يک جمع بندی كلی می توان متوسط مجموع اشتغال مستقيم، غير مستقيم و القايی به ازای هر هواپيما در كل دنيا را ١٠١٠ نفر، در كشورهای درحال توسعه ١٠١٨ نفر و در كشورهای عضو سازمان همكاریهای اقتصادی و توسعه ٩٧١ نفر دانست. ضمن آنكه با توجه به جابجايی بيش از ٥٤ درصد گردشگران بين المللی از طريق حمل و نقل هوايی لازم است در تحليلهای كلان به حمايت اساسی حمل ونقل هوايی از صنعت گردشگری و مشاغل وابسته به آن اشاره كرد.

شایان ذکر است تعداد مشاغل مستقيم، غيرمستقيم و القايی در صنعت هوانوردی به همراه مشاغل مورد حمايت در صنعت گردشگری از طريق حمل و نقل هوايی در سال جاری میلادی بالغ بر ٦٩٥٦٨٠٠٠ نفر و ميزان ارزش افزوده ناخالص توليدی آن در اقتصاد جهانی نيز بيش از ٣١٤٢ ميليارد دلار برآورد شده است.